Ανάργυρος Κακαλέτσης


Εργάζεται κατά κύριο λόγο ως αρχιτέκτονας μηχανικός και συντονι στής της εταιρείας FLEXUS. 

Κατέχει δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχαν ικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Από το 1989 έχει σχεδιάσει και διευθύνει μιας μεγάλης κλίμακας έργων.

Μέσω της  FLEXUS έχει καταφέρει να αναπτύξει μια τεχνική υποστή ριξης συντήρησης και ενσωμάτωσης στον τομέα των κατασκευών και του σχεδιασμού.